Αρ. 15. ΑΞIΟΠΟIΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΟΔΥΝΑMIΚΟΥ ΚΑI ΥΛIΚΟΤΕΧΝIΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΣΤΗΝ IΑΤΡIΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓIΑ

Β. Πρώϊμoυ, Γ. Νικηφoρίδη, Ν. Παλληκαράκη, Α. Μπεζεριάvoυ, Γ. Παvαγιωτάκη. 1985.