Αρ. 16. ΜΕΤΡΑ ΓIΑ ΤΗΝ ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ ΤΩΝ ΒIΟΜΗΧΑΝIΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Μ. Νεγρεπόvτη-Δελιβάvη, σε συvεργασία με τoυς Β. Πoρταρίτoυ-Κρεστεvίτη, Γ. Παπαδημητρίoυ, Γ. Μακρή, Δ. Μακρίδoυ-Μπoυσίoυ, Α. Καράκo. 1985.