No. 16. MEASURES TO ENCOURAGE INDUSTRIAL INVESTMENTS

M. Negreponti – Delivani, in collaboration with V. Portaritou – Kresteniti, J. Papadimitriou, G. Makris, D. Makridou – Boussiou, A. Karakos. 1985.