Αρ. 17. ΣΤΡΑΤΗΓIΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑIΡIΣΤIΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓIΑ

Μ. Νικoλιvάκoυ, Γ. Γκέκoυ, Π. Παρασκευαΐδη. 1986.