Αρ. 20. ΔIΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΦΑIΝΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΥΠΕΡΤIΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΠΡΟ?ΟΝΤΩΝ ΟIΚΟΝΟΜIΚΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ

Γ. Ζώτoυ. 1986.