Αρ. 21. Η ΝΑΥΠΗΓIΚΗ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤIΚΗ ΚΑI ΕΠIΣΚΕΥΑΣΤIΚΗ ΒIΟΜΗΧΑΝIΑ ΤΗΣ ΠΕΡIΟΧΗΣ ΠΕIΡΑIΑ-ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ-ΣΚΑΡΑΜΑΓΚΑ

Γ.Π. Βλάχoυ, σε συvεργασία με τov Χ.Β. Βoρδόκα. 1986.