Αρ. 22. ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤIΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΒIΟΛΟΓIΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΤΟΥ ΑΜΒΡΑΚIΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ: ΠΡΟΣΔIΟΡIΣΜΟΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΩΝ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛIΕΡΓΕIΑΣ

Μ. Μωραϊτoυ-Απoστoλoπoύλoυ, Β. Κιoρτσή, Γ. Βερρoιόπoυλoυ, ‘Α. Νικoλαϊδoυ. 1986.