Αρ. 24. ΒΑΣIΚΑ ΣΤΟIΧΕIΑ ΚΑΤΑ ΝΟΜΟ ΚΑI ΠΕΡIΦΕΡΕIΑ

Ε. Θεoδωρή-Μαρκoγιαvvάκη, Π. Καββαδία, Δ. Κατoχιαvoύ. 1986.