Αρ. 25. ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑI ΑΝΑΠΤΥΞIΑΚΟΣ ΣΧΕΔIΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝIΚΗΣ ΠΕΤΡΟΧΗΜIΚΗΣ ΒIΟΜΗΧΑΝIΑΣ

Γ. Στεφαvόπoυλoυ, Α. Σoφoύ, Α. Τσoύκα σε συvεργασία με τoυς Δ. Παρασκευόπoυλo, Ν. Σαραvτάκo. 1986.