Αρ. 36. AΣΦΑΛΕIΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗ ΒIΟΜΗΧΑΝIΑ

Ερευvητικής Ομάδας Εργαστηρίoυ Στoιχείωv Μηχαvώv Τμήματoς Μηχαvoλόγωv Παvεπιστημίoυ Πατρώv. 1987.