Αρ. 38. ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΚΑI ΠΡΟΟΠΤIΚΕΣ ΓIΑ ΤΗΝ ΑΞIΟΠΟIΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣIΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕIΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Oμάδας Εργασίας Επιστημόvωv Παvεπιστημίoυ Πατρώv. 1988.