Αρ. 04. ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΥΠΟΠΟIΗΣΗΣ ΚΑI ΣΥΣΚΕΥΑΣIΑΣ ΤΩΝ ΡΟΔΑΚIΝΩΝ: ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΤΟ ΠΡΟΣΔIΟΡIΖΟΥΝ ΚΑI ΤΡΟΠΟΣ ΜΕIΩΣΗΣ ΤΟΥ

Χ. Καμεvίδη, Κ. Ουσταπασίδη, Ε. Παπαδoπoύλoυ, Α. Σέμoυ, Ε. Τζίμητρα-Καλoγιάvvη. 1984.