Αρ. 05. ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΗΣ ΔIΑΔΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝIΚΗ ΓΕΩΡΓIΑ

Λ. Αvαvίκα, Γ. Δαoυτόπoυλoυ, ‘Ο. Iακωβίδoυ, Α. Παπαδάκη-Κλαυδιαvoύ, Γ. Σιάρδoυ. 1984.