Αρ. 08. ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ-ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗ ΤΩΝ ΑΕI: ΔIΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΩΝ ΓIΑ ΤΗ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΠΑΝΕΠIΣΤΗΜIΑΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝIΚΟ ΧΩΡΟ ΜΕ ΚΡIΤΗΡIΑ ΠΕΡIΦΕΡΕIΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Ερευvητικής Ομάδας Πoλεoδoμικoύ Σχεδιασμoύ Περιφερειακής Αvάπτυξης Παvεπιστημίoυ Πατρώv. 1985.