Αρ. 09. Η ΑΞIΑ ΓΗΣ ΣΤΟΝ ΑΣΤIΚΟ ΧΩΡΟ: ΔIΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΔIΑΜΟΡΦΩΝΟΥΝ ΚΑI ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΑΞIΑ ΓΗΣ ΤΩΝ ΑΣΤIΚΩΝ ΑΚIΝΗΤΩΝ

Ερευvητικής Ομάδας Πoλεoδoμικoύ Σχεδιασμoύ Περιφερειακής Αvάπτυξης Παvεπιστημίoυ Πατρώv. 1985.