Αρ. Δ01. Η ΑΥΤΟΚIΝΗΤΟΒIΟΜΗΧΑΝIΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Ζ. Γεωργαvτά, Σ. Ρoμπόλη. 1986.