Αρ. Δ04. ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓIΑ-ΕΝΔΥΣΗ

Γ.Χ. Κάτσoυ, Χ, Iωάvvoυ. 1986.