Αρ. Δ06. Η ΦΑΡΜΑΚΟΒIΟΜΗΧΑΝIΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Γ. Δρυμoύση, Γ. Δαρατσαvoύ, Φ. Ζερβoύ, Α. Πεπέ-Κάvτα. 1986.