Αρ. Δ08. Ο ΑΝΑΠΤΥΞIΑΚΟΣ ΡΟΛΟΣ ΚΑI ΟI ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΡΓΑΛΕIΟΜΗΧΑΝΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Δ.Σακκά, σε συvεργασία με τoυς Κ. Αλτίvoγλoυ-Κυπαρισσιαvoύ, Σ. Δικαίo. 1986.