Αρ. Ε05 ΜΕΤΑΠΟIΗΣΗ: ΜΕΤΑΛΛOΥΡΓΙΚOΊ, ΜΗΧΑVOΛOΓΙΚOΊ, ΗΛΕΚΤΡOΛOΓΙΚOΊ ΚΛΆΔOΙ. 1986.