ΔΕΛΤΙΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΚΕΠΕ Νο 1/2023: ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ

DPM NO1 2023 cover

Η αξιοποίηση των ψηφιακών τεχνολογιών για τον μετασχηματισμό επιχειρήσεων και υπηρεσιών έχει αναδειχθεί στα πρόσφατα χρόνια ως μία από τις βασικές προτεραιότητες πολιτικής σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στην Ελλάδα οι αναγκαίες για τη χώρα μεταρρυθμίσεις και επενδύσεις προγραμματίζονται στη βάση μίας δομημένης στρατηγικής, η οποία εναρμονίζεται με το ευρωπαϊκό πλαίσιο πολιτικής και υποστηρίζεται από σημαντικά χρηματοδοτικά εργαλεία που διαθέτει για τον σκοπό αυτό η Ευρωπαϊκή Ένωση.

Το παρόν πρώτο τεύχος του Δελτίου του Παρατηρητηρίου Μεταρρυθμίσεων του ΚΕΠΕ εστιάζει στο πολυδιάστατο μεταρρυθμιστικό πρόγραμμα που υλοποιείται με στόχο τον Ψηφιακό Μετασχηματισμό της ελληνικής οικονομίας. Σύμφωνα με το πρόγραμμα αυτό, οι αναγκαίες μεταρρυθμίσεις για την ψηφιοποίηση της ελληνικής οικονομίας διακρίνονται σε τέσσερις επιμέρους κατηγορίες, και, συγκεκριμένα, στην ανάπτυξη των ψηφιακών υποδομών και τεχνολογιών πολύ υψηλής χωρητικότητας, την προώθηση του ψηφιακού μετασχηματισμού των επιχειρήσεων, τις ψηφιακές δεξιότητες και την ψηφιοποίηση της Δημόσιας Διοίκησης.

 

 

 

 

 


Αρχείο pdf