ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΕΡΓΙΑ

 

Κ. Κανελλόπουλου, Κ. Αθανασούλη, Κ. Ευστρατόγλου Ι. Παναγόπουλου, Π. Παπακωνσταντίνου, Π. Προδροµίδη.

Αθήνα, 2007.