ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

 

Σ. Σάββα-Μπαλφούσια, Ζ. Αναστασάκου, Σ. Καραγιάννη, Σ. Σπαθή, Σ. Πέτρου.

Αθήνα, 2007.