ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Ν. Γεωργικόπουλος (συντονιστής), Ν. Βαγιονής, Ε. Κασιμάτη, Ε. Καδίτη, Σ. Καραγιάννης,

Ρ. Καραγιάννη, Β. Λυχναράς, Σ. Παπαϊωάννου, Θ. Τσέκερης και Α. Χύμης.

Η εργασία πραγματοποιήθηκε για λογαριαμό του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας.

Αθήνα, 2011.