ΝΑΥΤΙΛΙΑ-ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ: Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

 

Σ. Σπαθή, Θ. Τσέκερη, Σ. Καραγιάννη, Α. Τσούµα, Ν. Γεωργικόπουλου, Κ. Βογιατζόγλου.

Αθήνα, 2008.