ΟΙ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΣΠΑ)

 

Σ. Σάββα-Μπαλφούσια, Ε. Αθανασίου, Λ. Αθανασίου, Α. Μπαλφούσια.

Αθήνα, 2006.