ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ: ΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

 

Ε. Καδίτη, Ε. Νίτση, Ι. Ρεζίτη, Α. Χύµη.

Αθήνα, 2008.