Αρ. 30. Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ

Β. Δεδεγιάν, Δ. Κατοχιανού, Α. Λαμπροπούλου. 2000. | ISBN: 960-341-130-6

 

Η Έκθεση αποτελεί τμήμα ευρύτερης έρευνας, που εκπονήθηκε από το ΕΜΠ με ανάθεση από το Υπουργείο Ανάπτυξης, ως ένα Σχέδιο Προγράμματος Διαχείρισης των Υδατικών Πόρων της Χώρας. Στα πλαίσια της μελέτης αυτής το ΚΕΠΕ ανέλαβε την παρουσίαση της κοινωνικοοικονομικής ταυτότητας των 14 υδατικών διαμερισμάτων.

Η έκθεση απoτελείται από έvα γεvικό τμήμα, πoυ αvαφέρεται στη μεθoδoλoγία και τις πηγές των στατιστικών στοιχείων, και από τo τμήμα της διαπεριφερειακής και κατά υδατικό διαμέρισμα εξέτασης και παρoυσίασης της υφιστάμενης κατάστασης, της εξέλιξης στηv πρoηγoύμεvη και στηv τρέχoυσα δεκαετία.

 

Στην προσέγγιση που επιχειρείται, η διαχείριση των υδατικών πόρων αντιμετωπίζεται αρχικά σε επίπεδο υδατικού διαμερίσματος και στη συνέχεια γίνεται σύνθεση για το σύνολο της χώρας.

 

Παρουσιάζονται κατά πρώτον τα βασικά κοινωνικοοικονομικά χαρακτηριστικά κάθε υδατικού διαμερίσματος και αθροιστικά για το σύνολο της χώρας, και δίνεται η εικόνα που προκύπτει για την υφιστάμενη κατάσταση και τη δυναμική των εξελίξεων και προοπτικών.

 

Στη συνέχεια γίνεται μια εκτίμηση των σημερινών και μελλοντικών αναγκών για χρήση νερού από τον μόνιμο και εποχικό πληθυσμό κάθε υδατικού διαμερίσματος, ανάλογα με τις διάφορες δραστηριότητες.
Τέλος, παρουσιάζονται οι άξονες της αναπτυξιακής πολιτικής για κάθε διαμέρισμα, με βάση τα στοιχεία του ισχύοντος Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης.

 

Συμπερασματικά πρόκειται για μια προσπάθεια προσέγγισης ενός προγράμματος διαχείρισης των υδατικών πόρων, που στοχεύει στην υποστήριξη της αναπτυξιακής πολιτικής, όπως αυτή υλοποιείται από τα εφαρμοζόμενα προγράμματα του Β ΚΠΣ. Με βάση τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην Έκθεση, μπορούν να εντοπισθούν τα σημεία παρέμβασης, που θα επιτρέψουν την αποδοτικότερη συμβολή των υδατικών πόρων στην αειφόρο ανάπτυξη των περιφερειών της χώρας.