Αρ. 33. ΤΟ «ΜΕΓΕΘΟΣ» ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΣΕΙΣ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΧΩΡΕΣ

Λ. Αθανασίου, Δ. Αθανασακόπουλου, Χ. Δημητριάδου, Ε. Κουνάρη, Α. Κώτση, Ν. Μανωλά, Π. Παπακωνσταντίνου, Θ. Τερροβίτη. 2000. | ISBN: 960-341-034-9

 

Το μέγεθος του δημόσιου τομέα σε σύγκριση με την οικονομία μιας χώρας, όπως αυτό μπορεί, σε πρώτη προσέγγιση, να μετρηθεί από τη σχέση δημοσίων δαπανών και δημοσίων εσόδων προς το ΑΕΠ, ασκεί εκτεταμένη και πολύπλευρη επιρροή στις οικονομικές εξελίξεις και όταν το φορολογικό βάρος υπερβεί ορισμένα όρια αυτό μπορεί να επηρεάσει δυσμενώς τις οικονομικές επιδόσεις.

Σκοπός της μελέτης ήταν η παρουσίαση συγκριτικών στοιχείων για την εξέλιξη στη σχέση δημοσίων εσόδων και δημοσίων δαπανών προς το ΑΕΠ στην Ελλάδα και άλλες χώρες και η εξέταση της σημασίας άλλων παραγόντων που έχουν σημασία για τη συναγωγή συμπερασμάτων κατά πόσο στη χώρα μας το βάρος του δημόσιου τομέα αποβαίνει ανασχετικός παράγοντας για την ανάπτυξη. Τέτοιοι παράγοντες είναι η σύνθεση των δαπανών, η σημασία των υπηρεσιών που το κράτος προσφέρει στις οικονομικές μονάδες και η έκταση που ικανοποιεί ανάγκες τους, ο παρεμβατικός ρόλος του κράτους και η έκταση και ο χαρακτήρας του, η επιχειρηματική δράση του κράτους, κλπ.

 

Από τη συνεξέταση των στοιχείων και των παργόντων που προαναφέρθηκαν προκύπτει σαφώς ότι για την περίοδο έως και την σύνταξη της μελέτης το μέγεθος του δημόσιου τομέα στη χώρα μας είχε αυξηθεί σε πολύ σημαντικό βαθμό. Δεν είχε φθάσει στα επίπεδα που έχει σε ορισμένες άλλες χώρες, όπως λ.χ. οι σκανδιναυικές, ήταν όμως υψηλότερο από πολλές άλλες χώρες. Με τη συνεξέταση και των άλλων παραγόντων που προαναφέρθηκαν προέκυπτε μια αρκεετά ανησυχητική εικόνα. Σε κάθε περίπωση ο εφυσηχασμός με το αιτιολογικό ότι υπάρχουν και χώρες όπου το μεγεθος του δημόσιου τομέα ήταν μεγαλύτερο απότι στη χώρα μας δεν δικαιολογείται, ιδίως αν ληφθεί υπόψη και το γεγονος ότι στις χώρες αυτές, όπως προκύπτει και από στοιχεία των οικογενειακών προυπολογισμών, το κράτος ικανοποιεί σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό απότι στη χώρα μας ανάγκες των νοικοκυριών ιδίως σε τομείς όπως η υγεία και η εκπαίδευση.