Αρ. 37. ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΝΟΜΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ

Π. Κομίλη, Ν. Βαγιονή, Κ. Κάρμα, Α. Μυλωνά, Μ. Παπαδημητρίου, Γ. Παπαπολυμέρου. 2001. | ISBN: 960-341-040-3

 

Με ερευνητικό αντικείμενο την Τουριστική Ανάπτυξη του Νομού, η μελέτη επικεντρώνεται στην κατάρτιση ενός προτύπου και μακροχρόνιου Στρατηγικού Σχεδίου Ανάπτυξης του τουριστικού τομέα. Ενός Σχεδίου που περιλαμβάνει συγκεκριμένα προγράμματα, μέτρα πολιτικής και βασικά κατηγορίες έργων τουριστικής ανάπτυξης. Πιο αναλυτικά, η μελέτη περιλαμβάνει κατά κεφάλαιο τα εξής:

Στο πρώτο Κεφάλαιο παρουσιάζονται οι σχετικές με το ερευνητικό αντικείμενο θεωρητικές και μεθοδολογικές προσεγγίσεις. Με βάση και τη σύγχρονη διεθνή βιβλιογραφία, διευκρινίζονται ορισμένες έννοιες που χρησιμοποιούνται στη μελέτη καθώς και η διαδικασία που ακολουθείται.

 

Επίκεντρο του δεύτερου Κεφαλαίου είναι η εξέταση και των άλλων – πλην του τουρισμού – παραγωγικών τομέων ή γενικώτερα όλων εκείνων των παραγόντων που επηρρεάζουν την αναπτυξιακή διαδικασία. Βασική θέση της μελέτης είναι ότι ο τουρισμός δεν πρέπει να εξετάζεται ανεξάρτητα αλλά στα πλαίσια ενός διαδικτυωμένου συστήματος διαφόρων τομέων και κλάδων της οικονομίας.

Στο τρίτο Κεφάλαιο αναλύεται διεξοδικά, και στο βαθμό που επιτρέπουν τα υπάρχοντα στοιχεία, ο τουριστικός τομέας. Αναλύονται οι τουριστικοί πόροι του νομού και επισημαίνονται τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της ανάπτυξης καθώς και τα κύρια προβλήματα και οι δυνατότητες τουριστικής ανάπτυξης. Οι διαπιστώσεις της ανάλυσης εμπεριέχονται στο τέταρτο Κεφάλαιο, όπου επιπλέον γίνεται μια λεπτομερής καταγραφή των διαφόρων απόψεων τοπικών φορέων και εκπροσώπων που προέκυψαν από τις επιτόπου συσκέψεις κα τα ερωτηματολόγια. Στο ίδιο κεφάλαιο εξετάζονται και αξιολογούνται τα εναλλακτικά σενάρια τουριστικής ανάπτυξης με πολυκριτηριακές μεθόδους. Στο πέμπτο Κεφάλαιο διαμορφώνεται το Στρατηγικό Σχέδιο Τουριστικής Ανάπτυξης που περιλαμβάνει τις προτεινόμενες βασικές κατευθύνσεις ως προς τη σύνθεση του τουριστικού προϊόντος, τη διαστρωμάτωση της αγοράς, την οργάνωση της τουριστικής βιομηχανίας και τη χωροταξική διάρθρωση του τουρισμού. Στο έκτο και τελευταίο Κεφάλαιο αναλύονται τα ενδεικνυόμενα προγράμματα τουριστικής ανάπτυξης και με βάση αυτά προτείνονται τα σχετικά μέτρα τουριστικής πολιτικής καθώς και ορισμένες κατηγορίες έργων τουριστικής ανάπτυξης που θεωρούνται αντιπροσωπευτικές και πιλοτικού χαρακτήρα.