Αρ. 40. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΙΔΙΩΤΩΝ ΣΤΑ ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

Στ. Χειμωνίτη-Τερροβίτη. 2003. | ISBN: 960-341-046-2-0

 

Στην εργασία αυτή γίνεται μια αναλυτική παρουσίαση του σύγχρονου πλαισίου δημιουργίας και λειτουργίας υποδομών με τη συμμετοχή ιδιωτών και ιδιωτικών κεφαλαίων. Ιδιαίτερα το ενδιαφέρον εστιάζεται στη συμμετοχή ιδιωτών στην κατασκευή και λειτουργία των παραδοσιακών υποδομών μεταφορών και τις συνεπαγόμενες δυσκολίες.

 

Στο πλαίσιο αυτό, παρουσιάζονται αναλυτικά, με βάση τη σχετική διεθνή βιβλιογραφία, οι περιορισμοί που τίθενται από τη φύση και τις συνθήκες λειτουργίας των έργων αυτών και τα προβλήματα των συμβάσεων, καθώς και οι όροι και οι προϋποθέσεις υπό τους οποίους είναι ενδεχόμενο να προκύψουν τα επιδιωκόμενα οφέλη. Αναφέρονται επίσης ενδεικτικά στοιχεία από την εμπειρία άλλων χωρών με ορισμένα έργα υποδομής σε διαφορετικές συνθήκες, προκειμένου να υπάρξουν παραδείγματα και σημεία αναφοράς για συγκρίσεις με τα ελληνικά δεδομένα. Με βάση τις εμπειρίες αυτές προκύπτουν και κάποια συμπεράσματα για το γενικότερο πλαίσιο και τους ειδικότερους όρους που πρέπει να τηρούνται στις συμβάσεις παραχώρησης έργων υποδομής σε ιδιώτες.

 

Τέλος παρουσιάζεται συνοπτικά η ελληνική εμπειρία σχετικά με τις τρείς ανάλογες συμβάσεις έργων υποδομής μεταφορών με ιδιώτες και διατυπώνονται παρατηρήσεις ως προς την τήρηση των βασικών κανόνων στις περιπτώσεις αυτές. Στο πλαίσιο αυτό παρατηρούνται τα μάλλον υπερβολικά μονοπωλιακά δικαιώματα που παραχωρήθηκαν στην περίπτωση του Διεθνούς Αεροδρομίου Αθηνών σε συνδυασμό με πολύ αισιόδοξες προβλέψεις ζήτησης, καθώς και τα ενιαία διόδια της «Αττικής Οδού». Τέλος διατυπώνονται κάποιες απόψεις και εκτιμήσεις για τα σχεδιαζόμενα έργα με αυτοχρηματοδότηση στη χώρα και τις δυσκολίες που συνδέονται με την προσπάθεια αυτή.