Αρ. 41. H ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ: ΤΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Θ. Π. Λιανού,  Θ. Μπένου, σε συνεργασία με την A. Δαρίτση. 2003. | ISBN: 960-341-050

 

Το ζήτημα της εγκληματικότητας των αλλοδαπών είναι εξαιρετικά σοβαρό για την ελληνική κοινωνία. Εντούτοις, οι περισσότερες συζητήσεις και αναλύσεις γύρω από αυτό χαρακτηρίζονται περισσότερο από προχειρότητα και επιστημονική αφέλεια παρά από σοβαρή επιστημονική ανάλυση. Μια σοβαρή αδυναμία των υφισταμένων αναλύσεων είναι η έλλειψη στατιστικών δεδομένων. Λ.χ., υπάρχουν εργασίες που βασίζονται σε ελάχιστες παρατηρή¬σεις χωρίς την αναγκαία επεξεργασία. 

 

Σε μια περίοδο που παρατηρείται αλματώδης αύξηση του αριθμού των παρά¬νομων μεταναστών και δεδομένης της ρητορικής που έχει αναπτυχθεί τα τελευταία χρόνια σχετικά με το αν και κατά πόσον οι μετανάστες έχουν διαπράξει αδικήματα περισσό¬τερα ή λιγότερα, τα ίδια ή χειρότερα από ό,τι οι Έλληνες, η εξέταση της εγκληματικότητας των μεταναστών, σε σύγκριση με αυτή των Ελλήνων, έχει αφ’ εαυτής μεγάλη σημασία.

 

Σκοπός της παρούσας έκθεσης είναι να συγκεντρώσει τα επίσημα διαθέσιμα στοιχεία και να εξαγάγει τα πρώτα συμπεράσματα. Είναι φανερό ότι στα διαθέσιμα στοιχεία υπάρχουν προβλήματα που δεν μπορούν να αντιμετωπισθούν. Εντούτοις πιστεύουμε ότι τα συμπεράσματα που απορρέουν από αυτά και τα οποία διατυπώσαμε πιο πάνω είναι σε γενικές γραμμές σωστά.

 

Από την διενεργηθείσα ανάλυση προκύπτει ότι:
1. Ο αριθμός των Ελλήνων που διέπραξαν αδικήματα κατά την περίοδο 1988- 2001 είναι σταθερός ή μειούται, με εξαίρεση τα αδικήματα σχετικά με όπλα και με ναρκωτικά. Αντίθετα, ο αριθμός των αδικημάτων που διέπρα¬ξαν οι αλλοδαποί, κατά την ίδια περίοδο, αυξάνει σε όλες τις περιπτώσεις αλλά με διαφορετική ένταση στις διάφορες περιπτώσεις αδικημάτων.

 

2. Η αναλογία των αλλοδαπών δραστών στο σύνολο των αλλοδαπών είναι μεγαλύτερη από την αναλογία των Ελλήνων δραστών στον πλη¬θυσμό των Ελλήνων. Κατά τα τελευταία χρόνια της εξεταζόμενης πε¬ριόδου η αναλογία των αλλοδαπών είναι περίπου διπλάσια.

 

3. Σε αντίθεση με την επικρατούσα γενική ιδέα ότι την μεγαλύτερη εγκλη¬ματικότητα παρουσιάζουν οι Αλβανοί μετανάστες, η ανάλυση των στοι¬χείων υποδεικνύει ότι αναλογικά προς τον πληθυσμό τους την μεγαλύ¬τερη εγκληματικότητα παρουσιάζουν οι Γιουγκοσλάβοι και έπονται οι Ιρακινοί, οι Ρουμάνοι, οι Πολωνοί, οι Βούλγαροι και μετά οι Αλβανοί.

 

4. Οι καταδίκες των Ελλήνων δραστών είναι περισσότερες από ό,τι των αλλοδαπών όχι μόνο σε απόλυτο μέγεθος, αλλά και αναλογικά. Η ανα¬λογία καταδικασθέντων είναι 32% για τους Έλληνες δράστες και 24% για τους αλλοδαπούς.

 

5. Οι χρονικές τάσεις του αριθμού των καταδικασθέντων είναι παρόμοιες με τις τάσεις των δραστών. Για τους Έλληνες η τάση είναι πτωτική με εξαίρεση τις καταδίκες για ναρκωτικά, ενώ για τους αλλοδαπούς είναι αυξητική με εξαίρεση τις καταδίκες για εγκλήματα κατά της ζωής που παρουσιάζουν στασιμότητα.

 

6. Το οικονομικό κόστος της εγκληματικότητας των αλλοδαπών σε σχέση με το συνολικό κόστος της Αστυνομίας των Δικαστηρίων και των Σωφρονιστικών Υπηρεσιών έχει ανέλθει σε ένα ποσό το οποίο, για το 2001, εκτιμάται μεταξύ 354 εκατ. € και 77 εκατ. €, σε σταθερές τιμές του 1995. Τα μεγέθη αυτά αντιστοιχούν στο 33% και στο 7% του συνολικού κόστους για το 2001. Για την περίοδο 1996-2001 το κόστος της εγκληματι-κότητας των αλλοδαπών εκτιμάται μεταξύ 1317,6 (=1322,1-1,2-3,3) εκατ. € και 384 εκατ. €, τα οποία έχουν τις ίδιες αναλογίες, όπως για το 2001, στο συνολικό κόστος.