Αρ. 43. ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ

Στ. Χειμωνίτη-Τερροβίτη. 2005. | ISBN: 960-341-061-6

 

Στην εργασία αυτή παρουσιάζεται, αναλύεται και αξιολογείται  η κατάσταση που έχει διαμορφωθεί στην αγορά κατοικιών τα τελευταία χρόνια από τα μέσα περίπου της δεκαετίας του ’90 μέχρι σήμερα, υπό την επίδραση των εξελίξεων διαφόρων παραγόντων. Στο πλαίσιο αυτό επισημαίνεται ο ρόλος του τραπεζικού δανεισμού και της μείωσης των επιτοκίων αλλά και άλλων οικονομικών επιδράσεων- που θεωρείται ότι συνδυασμένα έστρεψαν και ενίσχυσαν το ενδιαφέρον του κοινού στην απόκτηση ακινήτων και ειδικότερα κατοικιών– και με βάση τα γενικότερα δεδομένα εκτιμώνται οι διαγραφόμενες προοπτικές.

 

Για τη συνολικότερη παρουσίαση του θέματος και προκειμένου να είναι δυνατή η καλύτερη αξιολόγηση της κατάστασης γίνεται μια σύντομη αναφορά στα χαρακτηριστικά της αγοράς κατοικιών διαχρονικά από τη δεκαετία του ’70. Επισημαίνονται οι διαφοροποιήσεις των παραγόντων που επηρεάζουν την προσφορά και τη ζήτηση των κατοικιών συγχρόνως με το βραχυχρόνιο ή μακροχρόνιο χαρακτήρα της επίδρασης αυτής.