Αρ. 47. ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΛΙΜΕΝΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Δ. Αθανασακόπουλου. 2006. | ISBN: 960-341-069-1

 

Ο κύριος σκοπός της μελέτης είναι να διερευνήσει, με βάση την εμπειρία μιας εκτεταμένης σειράς περιπτωσιακών μελετών, τον τρόπο κατά τον οποίο οι λειτουργίες των συγκεντρωτικών δημοσίων φορέων του σιδηρόδρομου και των μεγάλων λιμένων Πειραιώς και Θεσσαλονίκης, μπορούν να αναδιοργανωθούν έτσι ώστε να ανταποκριθούν αυτοί καλύτερα στις νέες συνθήκες της αγοράς. Επομένως, κατά την εκπόνηση της μελέτης αυτής είναι πολύ σημαντικό να ληφθούν υπόψη τα διάφορα χαρακτηριστικά της κάθε επιμέρους λειτουργίας στον βαθμό κατά τον οποίο οδηγούν σε διαφορετικές μορφές παρέμβασης καθώς ορισμένες από αυτές αποτελούν φυσικό μονοπώλιο, ενώ άλλες αποδίδουν καλύτερα στον ανταγωνισμό.

Η αναδιάρθρωση αποτελεί μια ριζική αναδιοργάνωση των λειτουργιών του μεταφορικού φορέα κατά τέτοιο τρόπο ώστε να βελτιωθεί η ικανότητά του στην αντιμετώπιση των συνεχώς μεταβαλλομένων αναγκών των καταναλωτών. Η αναδιάρθρωση είναι αναγκαία στη σημερινή σύγχρονη εποχή, όπου ο οξύς διεθνής ανταγωνισμός έχει προωθήσει σημαντικές αλλαγές στον τρόπο κατά τον οποίο όλοι οι συναλλασσόμενοι στην διεθνή αλυσίδα logistics εμπορεύονται. Σαν συνέπεια της αύξησης του εμπορίου και την αναπτυσσόμενη τάση προς την παγκοσμιοποίηση της παραγωγής οι οικονομίες των κρατών καθίστανται συνεχώς αλληλοεξαρτώμενες, ενώ τα νέα συστήματα και η νέες τεχνολογίες προς αντιμετώπιση των νέων αναγκών έχουν αλλάξει ριζικά τις προδιαγραφές των υποδομών καθώς και τον βαθμό τις εξειδίκευσης της μεταφοράς, αυξάνοντας τοιουτοτρόπως το επίπεδο χρηματοδότησης για νέες επενδύσεις, πράγμα το οποίο καθιστά περισσότερο αναγκαία την συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα Από την άλλη σκοπιά η αναδιοργάνωση των κεφαλαίων των μεταφορικών επιχειρήσεων προκειμένου να διευρυνθεί η αξία των είναι χρήσιμη να γίνει, επειδή αυτά αποτελούν τα πλέον σημαντικά κεφάλαια υποδομής μιας χώρας.

 

(Αρχείο PDF…)