Αρ. 53. ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΤΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟ: ΜΙΑ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

Ν. Βαγιονή, Β. Καφούρου. 2008. | ISBN: 978-960-341-076-8

 

Σκοπός αυτής της εργασίας είναι μια όσο το δυνατό πιο επαρκής καταγραφή και ανάλυση των συνθηκών της τουριστικής αγοράς στη λεκάνη της Μεσογείου καθώς επίσης και η εξαγωγή συμπερασμάτων για τον σχετικό βαθμό ανάπτυξης της ελληνικής τουριστικής βιομηχανίας, τόσο για το παρόν όσο και για το άμεσο μέλλον.


Η προσπάθεια αυτή περιλαμβάνει τόσο ποσοτικά όσο και, στο βαθμό που αυτό είναι δυνατό, ποιοτικά στοιχεία τα οποία επιτρέπουν μια ακριβέστερη σύγκριση των διαφορών της τουριστικής ανάπτυξης και της τουριστικής πολιτικής μεταξύ της χώρας μας και καθεμίας των χωρών που πρόκειται να εξετάσουμε. Η περιοχή μελέτης, εκτός φυσικά από την Ελλάδα, καλύπτει τις εξής δέκα χώρες: Αίγυπτος, Τυνησία, Μαρόκο, Ισπανία, Γαλλία, Ιταλία, Μάλτα, Κροατία, Τουρκία, Κύπρος. Καθεμία από αυτές, λόγω του συγκεκριμένου είδους του τουριστικού προϊόντος που προσφέρει, είναι ένας ισχυρός ανταγωνιστής για την ελληνική τουριστική βιομηχανία. Στη βάση αυτών, ελπίζουμε να αναδειχτούν τα σχετικά πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα κάθε χώρας στον τομέα που εξετάζουμε, και να εξαχθούν ορισμένα βασικά συμπεράσματα αναφορικά με το τι θα ήταν καλό να προσεχτεί και τι θα ήταν καλό να αποφευχθεί στην περαιτέρω τουριστική πολιτική και ανάπτυξη της δικής μας χώρας. Όλα αυτά, θα χρησιμοποιηθούν προκειμένου να διαμορφωθούν ιδέες και προτάσεις για την ελληνική τουριστική πολιτική.


Ένα βασικό στοιχείο που ειλικρινά ελπίζουμε ότι θα γίνει φανερό από αυτή την εργασία, είναι η μεγάλη συνάφεια των προβλημάτων της τουριστικής ανάπτυξης στην συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή. Πολλά προβλήματα που αντιμετώπισαν οι άλλες χώρες πριν από εμάς, μπορούν να αποδειχθούν ως χρήσιμα διδάγματα για τη χώρα μας, τόσο από τη θετική όσο και από την αρνητική εμπειρία των χωρών αυτών.

 

(Αρχείο PDF…)