Αρ. 63. ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ: ΣΥΜΒΟΛΗ, ΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΙΣ ΧΕΡΣΑΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

Θ. Τσέκερη, Α. Τσούμα. 2010. | ISBN: 978-960-341-092-8

 

 

Το παρόν βιβλίο αναλύει τον ρόλο του τομέα των μεταφορών στην εθνική οικονομία αναδεικνύοντας τη σημασία των χερσαίων (σιδηροδρομικών, και, ιδιαίτερα, οδικών) μεταφορών. Μια σειρά εγχώριων και διεθνών εξελίξεων που περιγράφονται καθιστούν όλο και πιο επιτακτική την εξεύρεση αποτελεσματικών τρόπων σχεδιασμού, οργάνωσης και διαχείρισης των επιβατικών και εμπορευματικών μεταφορών. Αυτές οι εξελίξεις αφορούν στην τεχνολογική πρόοδο, παγκοσμιοποίηση και εντατικοποίηση του ανταγωνισμού των αγορών και αύξηση της εξειδίκευσης στις διαδικασίες παραγωγής και εμπορίου. Παράλληλα, παρατηρείται αυξανόμενη πολυπλοκότητα στην αλυσίδα εκτέλεσης μετακινήσεων και δραστηριοτήτων, με συνεχή ανάδειξη νέων ευκαιριών για εργασία, αγορές και αναψυχή, και εφοδιασμού προϊόντων, ιδιαίτερα εντός των αστικών περιοχών. Οι απαιτήσεις για ασφαλή, έγκαιρη, αξιόπιστη, με χαμηλό κόστος αλλά και φιλική προς το περιβάλλον μεταφορά ανθρώπων και αγαθών καθίστανται στόχοι υψηλής προτεραιότητας για την βιωσιμότητα και αποδοτικότητα των επιχειρήσεων, την περιφερειακή ανάπτυξη και την εδαφική συνοχή της χώρας.


Μετά την περιγραφή των παραπάνω προοπτικών, στο βιβλίο προσδιορίζεται η συμμετοχή και συμβολή επιλεγμένων οικονομικών μεγεθών των επιμέρους κλάδων των μεταφορών στα αντίστοιχα συνολικά εθνικά μεγέθη. Στο παρόν πλαίσιο ανάλυσης καταδεικνύεται η αυξημένη σημασία των χερσαίων μεταφορών στην εγχώρια οικονομία, συγκριτικά με τους άλλους κλάδους. Η σημασία αυτή καθιστά αναγκαία την ανάλυση τόσο της πλευράς της προσφοράς, σε σχέση με τις υποδομές και το μεταφορικό έργο, όσο και της ζήτησης των νοικοκυριών και επιχειρήσεων για χερσαίες μεταφορές. Στο βιβλίο προτείνονται μια σειρά μέτρων και πολιτικών που αποσκοπούν στη βελτίωση της συμβολής των κλάδων των χερσαίων μεταφορών στα εθνικά και περιφερειακά οικονομικά μεγέθη, την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και τη μείωση του σχετικού αρνητικού εξωτερικού κόστους στο περιβάλλον, την οικονομία και την κοινωνία. Ιδιαίτερα, αναλύεται πώς διαρθρωτικές μεταβολές στο θεσμικό‐οργανωτικό πλαίσιο λειτουργίας κάθε κλάδου και ανάπτυξης των υποδομών, και εφαρμογές νέων τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών μπορούν να αναδείξουν ακόμα περισσότερο τον ρόλο των χερσαίων μεταφορών στην οικονομία, βοηθώντας συγχρόνως στην αντιμετώπιση του αρνητικού εξωτερικού τους κόστους.

 

(Αρχείο PDF…)