Αρ. 100. STOCHASTIC SHOCKS OF THE EUROPEAN AND THE GREEK ECONOMIC FLUCTUATIONS

N. Georgikopoulos, C. Leon. 2009. (Mε ελληνική περίληψη.)

 

Στην πρόσφατη εμπειρική βιβλιογραφία υπάρχουν αρκετές δημοσιεύσεις αναφορικά με τους οικονομικούς κύκλους των ανεπτυγμένων οικονομιών. Πολλές από τις εργασίες αυτές, υποστηρίζουν ότι υπάρχει αυξανόμενος συγχρονισμός των οικονομικών κύκλων, με την έννοια ότι οι κύκλοι έχουν το ίδιο μήκος κύματος και παρουσιάζουν παρόμοια χαρακτηριστικά προήγησης-υστέρησης, ενώ η μεταβλητότητά τους μειώνεται με το χρόνο. Ωστόσο, η άποψη αυτή δεν είναι καθολικά αποδεκτή.

Η μελέτη αυτή φιλοδοξεί να συνεισφέρει στις ελάχιστες υφιστάμενες μελέτες που υπάρχουν για την Ελλάδα σε δύο άξονες: Πρώτον, χρησιμοποιεί διαθέσιμα στοιχεία σε τριμηνιαία αντί για ετήσια βάση και, δεύτερον, εξετάζει έναν ενεργό μηχανισμό μετάδοσης μέσω της χρήσης ενός μοντέλου Διανυσματικής Αυτοπαλινδρόμησης (VAR). Τα αποτελέσματα αποδεικνύουν ότι, πρώτον, παρατηρούνται διαχρονικά λιγότερο σοβαρές κυκλικές διακυμάνσεις και για τις δύο χρονοσειρές του ελληνικού και του ευρωπαϊκού κύκλου για το ΑΕΠ και, δεύτερον, ότι παρατηρείται μια εξασθένηση στη σχέση αυτών των κυκλικών διακυμάνσεων ανάμεσα στην Ευρωζώνη και την Ελλάδα και στους μηχανισμούς μετάδοσης που μεταβάλλονται με το χρόνο.

Τέλος, η μελέτη αυτή υποστηρίζει ότι ο χρόνος που έχει περάσει από την αρχή της ιστορίας της ΟΝΕ δεν είναι αρκετά επαρκής για να εκτιμηθεί ο βαθμός επιτυχίας ή οι προοπτικές του με βάση ένα τόσο μικρό δείγμα, συνεχώς μεταβαλλόμενο με το χρόνο. Σε αυτό το πλαίσιο, απαιτείται μια πιο συντονισμένη πολιτική σταθερότητας τόσο στο εθνικό όσο και στο ευρωπαϊκό επίπεδο.

 

(pdf)