Αρ. 104. A COINCIDENT ECONOMIC INDICATOR OF ECONOMIC ACTIVITY IN GREECE

E. Tsouma. 2009. (Mε ελληνική περίληψη.)

 

Η κατασκευή και ανάλυση σύνθετων οικονομικών δεικτών συγκυρίας για την έγκαιρη αναγνώριση της τρέχουσας οικονομικής συγκυρίας αποτελεί πλέον παράδοση στις ΗΠΑ και άλλες ανεπτυγμένες οικονομίες. Με στόχο την απόκτηση ενός αξιόπιστου και έγκαιρα διαθέσιμου συνολικού μεγέθους σε μηνιαία συχνότητα για την αξιολόγηση της τρέχουσας οικονομικής δραστηριότητας, στην παρούσα εργασία εισάγεται ένας σύνθετος οικονομικός δείκτης συγκυρίας για την Ελληνική οικονομία. Ο προτεινόμενος δείκτης κατασκευάζεται στην βάση των δύο προσδιοριστικών χαρακτηριστικών των οικονομικών διακυμάνσεων: Του ότι οι μεμονωμένες οικονομικές μεταβλητές δείχνουν να συμβαδίζουν και ότι παρατηρείται ασύμμετρη συμπεριφορά μεταξύ οικονομικών υφέσεων και επεκτάσεων. Ο σύνθετος οικονομικός δείκτης συγκυρίας για την Ελληνική οικονομία κατασκευάζεται μέσω της εφαρμογής της συνθετικής μεθοδολογίας του υποδείγματος δυναμικού παράγοντα και εναλλαγής καθεστώτος. Η συγκεκριμένη μεθοδολογία επιλέγεται διότι καθιστά δυνατή την απόκτηση μέσα από το υπόδειγμα όχι μόνο του σύνθετου δείκτη συγκυρίας ως μεμονωμένης μεταβλητής που αντανακλά την ‘κατάσταση της οικονομίας’, αλλά και των πιθανοτήτων ύφεσης και επέκτασης. Το επιλεγμένο υπόδειγμα εκτιμάται χρησιμοποιώντας μεμονωμένες οικονομικές μεταβλητές σε μηνιαία συχνότητα και η περίοδος κάλυψης είναι από τον Ιανουάριο 1970 έως τον Δεκέμβριο 2007. Τα εμπειρικά αποτελέσματα στηρίζουν την εφαρμογή του συνθετικού υποδείγματος επιβεβαιώνοντας την ασυμμετρία μεταξύ υφέσεων και επεκτάσεων και παρέχουν χρήσιμη πληροφόρηση για τις κυκλικές διακυμάνσεις στην Ελληνική οικονομική δραστηριότητα. Ο σύνθετος οικονομικός δείκτης συγκυρίας και οι πιθανότητες ύφεσης που εξάγονται από την εκτίμηση του συνθετικού υποδείγματος φαίνεται να απεικονίζουν ικανοποιητικά τους οικονομικούς κύκλους για την Ελλάδα κατά την υπό εξέταση χρονική περίοδο.

 

(pdf)