Αρ. 106. A TWO-STAGE PRODUCTIVITY ANALYSIS USING BOOTSTRAPPED MALMQUIST INDEX AND QUANTILE REGRESSION

E.A. Kaditi, E.I. Nitsi. 2009. (Mε ελληνική περίληψη.)

 

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να εξεταστούν οι επιπτώσεις των χαρακτηριστικών της αγροτικής εκμετάλλευσης καθώς και του τρόπου άσκησης πολιτικής στην μεταβολή της παραγωγικότητας χρησιμοποιώντας μια διαδικασία δύο σταδίων. Στο 1ο στάδιο υπολογίζονται οι μη-παραμετρικές εκτιμήσεις του δείκτη Malmquist καθώς και τα συνθετικά του, ενώ εφαρμόζεται η διαδικασία bootstrap για την αποτίμηση της στατιστικής τους σημαντικότητας. Στο 2ο στάδιο, εκτιμώνται οι επιπτώσεις επιλεγμένων επεξηγηματικών μεταβλητών στη μεταβολή της παραγωγικότητας χρησιμοποιώντας την προσέγγιση τεταρτημοριακής παλινδρόμησης (quantile regression) με bootstrap. Με την προσέγγιση αυτή αναλύεται όχι μόνο η επίδραση που ασκούν οι επεξηγηματικές μεταβλητές στην μεταβολή της παραγωγικότητας του μέσου παραγωγού, αλλά και η οριακή επίδραση μιας δεδομένης μεταβλητής για τους παραγωγούς σε διαφορετικά σημεία της κατανομής της παραγωγικότητας.

 

Πολλές από τις μελέτες που μέχρι σήμερα έχουν εξετάσει τις επιδράσεις εξωγενών μεταβλητών (π.χ. μέγεθος εκμετάλλευσης, μεταβλητές άσκησης πολιτικής) στην μεταβολή της παραγωγικότητας χρησιμοποιούν κυρίως παλινδρομήσεις λογοκριμένων δεδομένων (censored regression) ή ελάχιστων τετραγώνων (π.χ. Tobit και OLS, αντίστοιχα). Αν και έχει αναγνωριστεί ότι οι εκτιμήσεις των επιδράσεων των επεξηγηματικών μεταβλητών στη μέση μεταβολή της παραγωγικότητας δεν είναι ενδεικτικές του μεγέθους και της φύσης τους όσον αφορά τα άκρα της κατανομής της ενδογενούς μεταβλητής, δεν έχει γίνει προσπάθεια να ερευνηθούν.

 

Επιπλέον, η χρήση της μεθόδου των ελάχιστων τετραγώνων οδηγεί σε μεροληπτικές εκτιμήσεις των παραμέτρων που συμπεριλαμβάνονται στο δεύτερο στάδιο της ανάλυσης λόγω της ετεροσκεδαστικότητας των στατιστικών δεδομένων. Πιο συγκεκριμένα, η ασυμμετρία (skewness) και η κυρτότητα (kurtosis) που παρουσιάζει η κατανομή της μεταβολής της παραγωγικότητας καθιστά ενδεδειγμένη τη χρήση της παλινδρόμησης quantile. Συνεπώς, η παρούσα μελέτη χρησιμοποιεί για πρώτη φορά την προσέγγιση της παλινδρόμησης quantile για να διερευνήσει τις επιδράσεις των επεξηγηματικών μεταβλητών σε ολόκληρη την κατανομή της μεταβολής της παραγωγικότητας, λαμβάνοντας υπόψη τα προβλήματα που προκύπτουν από τις μεθόδους εκτίμησης του μέσου.

 

Τα εμπειρικά αποτελέσματα δείχνουν ότι εξετάζοντας διαφορετικά σημεία της κατανομής παρατηρείται μεγάλη διαφορά ως προς την επίδραση των επεξηγηματικών μεταβλητών στην μεταβολή της παραγωγικότητας. Η κυβερνητική στήριξη μέσω επιδοτήσεων περιορίζει την αύξηση της παραγωγικότητας, ενώ η επίδραση μεταξύ των δύο άκρων της κατανομής είναι δεκαπλάσια. Το μέγεθος της εκμετάλλευσης βελτιώνει την απόδοση των αγροτών, ενώ η διαφορά μεταξύ των άκρων της κατανομής είναι εξαπλάσια. Επιπρόσθετα, ο τόπος που βρίσκονται οι αγρότες παίζει σημαντικό ρόλο λόγω του ότι οι περιοχές φαίνεται να επιδρούν με διαφορετικό τρόπο στην παραγωγικότητα. Ειδικότερα, οι αγρότες που έχουν σημαντική πρόοδο, δηλαδή βρίσκονται στα ανώτατα quantiles, έχουν τη μεγαλύτερη επίδραση. Τέλος, ένα αντίστοιχο επιχείρημα μπορεί να εξαχθεί όσον αφορά στην επίδραση της εξειδίκευσης στην αύξηση της παραγωγικότητας στα διάφορα quantiles.

 

Συνεπώς, οι προτάσεις πολιτικής δεν θα πρέπει να είναι γενικευμένες, αλλά να λαμβάνουν υπόψη τη σχετική κατανομή της μεταβολής της παραγωγικότητας καθώς και τους επιλεγμένους στόχους πολιτικής. Πιο συγκεκριμένα, μπορεί να θεωρηθεί απαραίτητη η άσκηση διαφορετικής αγροτικής πολιτικής σε αγρότες που βρίσκονται σε διαφορετικά σημεία της κατανομής της μεταβολής της παραγωγικότητας, ανάλογα με την περιοχή που δραστηριοποιούνται οι αγρότες καθώς και τα χαρακτηριστικά τους. Μια πιθανή μείωση των αγροτικών πληρωμών μπορεί να μην έχει αρνητικές επιπτώσεις στην παραγωγικότητα των αγροτών στην Ελλάδα, ειδικότερα εκείνων που είναι περισσότερο αποδοτικοί. Τέλος, περαιτέρω θεσμικές μεταρρυθμίσεις της Ελληνικής αγοράς γεωργικής γης, καθώς και μια αναδιάρθρωση του αγροτικού τομέα προς μεγαλύτερες εκμεταλλεύσεις μπορούν να συμβάλουν στην αύξηση της παραγωγικότητας των Ελλήνων αγροτών.

 

(pdf)