Αρ. 108. EDUCATION IN EUROPE: EARNINGS INEQUALITY, ABILITY AND UNCERTAINTY

I. Cholezas. 2010. (Mε ελληνική περίληψη.)

 

Η μελέτη αυτή επιχειρεί να διερευνήσει το ρόλο της εκπαίδευσης στην ανισότητα των αποδοχών με τη βοήθεια ποσοστιαίας παλινδρόμησης.  Ειδικότερα, εκτιμούμε τις ιδιωτικές αποδόσεις της ανώτερης δευτεροβάθμιας και της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης κατά μήκος της κατανομής των αποδοχών για δεκατρείς ευρωπαϊκές χώρες χρησιμοποιώντας το European Community Household Panel (ECHP).  Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι -ceteris paribus- ο ρόλος της εκπαίδευσης στη διαμόρφωση της ανισότητας των αποδοχών είναι μάλλον περιορισμένος, εφόσον οι διαφορές των εκτιμημένων αποδόσεων της εκπαίδευσης στα διάφορα σημεία της κατανομής των αποδοχών είναι στατιστικά μη σημαντικές, ενώ παράλληλα εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από το εκπαιδευτικό επίπεδο και το φύλο.  Για να ακριβολογούμε, στην πλειοψηφία των χωρών η τριτοβάθμια εκπαίδευση φαίνεται να αυξάνει την ανισότητα των αποδοχών μεταξύ τόσο των ανδρών και να την μειώνει μεταξύ των γυναικών αποφοίτων όπου η επίδραση είναι λιγότερο ξεκάθαρη και ισχυρή.  Αντίστοιχα, προκύπτει ότι η ανώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση έχει πιο σύνθετο ρόλο, καθώς φαίνεται να αυξάνει την ανισότητα των αποδοχών μεταξύ των ανδρών αποφοίτων (σε μικρότερο βαθμό συγκριτικά με την τριτοβάθμια εκπαίδευση) και να τη μειώνει μεταξύ των γυναικών αποφοίτων (πιο ξεκάθαρη και ισχυρή επίδραση σε σύγκριση με την τριτοβάθμια εκπαίδευση).  Επιπλέον, με βάση την υπόθεση ότι τα ικανότερα άτομα θα βρίσκονται υψηλότερα στην κατανομή των αποδοχών, τα αποτελέσματα συνηγορούν στο συμπέρασμα ότι η εκπαίδευση και οι έμφυτες ικανότητες ενός ατόμου λειτουργούν συμπληρωματικά για τους άνδρες ( κατά κανόνα υψηλότερες αποδόσεις για εκείνους που βρίσκονται υψηλότερα στην κατανομή των αποδοχών), αλλά ως υποκατάστατα για τις γυναίκες (κατά κανόνα χαμηλότερες αποδόσεις για εκείνες που βρίσκονται υψηλότερα στην κατανομή των αποδοχών).  Τέλος, όσον αγορά στην αβεβαιότητα που εμπεριέχεται στην επιλογή του εκπαιδευτικού επιπέδου, προκύπτει ότι οι απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και οι άνδρες γενικά αντιμετωπίζουν μεγαλύτερη αβεβαιότητα, γεγονός που είναι σε ένα βαθμό αναμενόμενο, αν σκεφτεί κανείς το μεγάλο βαθμό ανομοιογένειας των συγκεκριμένων ομάδων αποφοίτων.

 

(pdf)