Αρ. 111. GENDER EARNINGS DIFFERENTIALS IN EUROPE

I. Cholezas. 2010. (Mε ελληνική περίληψη.)

 

Η μελέτη αυτή διερευνά και συγκρίνει τις διαφορές στις αποδοχές μεταξύ των ανδρών και γυναικών σε εννέα Ευρωπαϊκές χώρες χρησιμοποιώντας στοιχεία από το τελευταίο κύμα του European Community Household Panel. Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι υπάρχουν ακόμη διαφορές στις αποδοχές ανδρών και γυναικών, οι οποίες διαφέρουν από χώρα σε χώρα. Η διαφορετική αξιολόγηση, άρα και αμοιβή, από την αγορά εργασίας των ίδιων χαρακτηριστικών με βάση το φύλο αποτελεί την κύρια πηγή της διαφοράς των αποδοχών ανεξάρτητα από τη μέθοδο ανάλυσης που υιοθετείται κάθε φορά. Το σφάλμα επιλογής αποτελεί έναν ακόμη παράγοντα διαφοροποίησης, αλλά μόνο σε ορισμένες χώρες. Η λεπτομερής ανάλυση της διαφοράς των αποδοχών αποκαλύπτει ότι οι διαφορές στους σταθερούς όρους της εξίσωσης αποδοχών μαζί με τις διαφορετικές αμοιβές των χαρακτηριστικών ανθρώπινου κεφαλαίου έχουν κυρίαρχο ρόλο στη διαμόρφωση του χάσματος αποδοχών. Οι διαφορές στις αμοιβές των εκπαιδευτικών προσόντων έχουν μικρή συνεισφορά στη συνολική εικόνα της διαφοράς αποδοχών, ενώ οι διαφορές που αφορούν στις επαγγελματικές επιλογές των ατόμων φαίνεται να μην έχουν ξεκάθαρη επίδραση. Από την άλλη μεριά, τα έτη δυνητικής εργασιακής εμπειρίας είναι πιο σημαντικά από την εκπαίδευση στον προσδιορισμό της μισθολογικής υπεροχής των ανδρών σε όλες τις χώρες υπό εξέταση. Ενδεχομένως, λοιπόν, μια κοινή πολιτική με στόχο την καταπολέμηση του μισθολογικού μειονεκτήματος των γυναικών σε ολόκληρη την Ευρώπη δεν θα ήταν αποτελεσματική. Αυτό που χρειάζεται κατά τη γνώμη μας είναι μια κοινή προσπάθεια να εξασφαλιστούν ίσες ευκαιρίες για άνδρες και γυναίκες πριν ακόμη αυτοί αποφασίσουν να εισέλθουν στην αγορά εργασίας.

 

(pdf)