Αρ. 112. APPLYING REGRESSION QUANTILES TO FARM EFFICIENCY ESTIMATION

E.A. Kaditi, E.I. Nitsi. 2010. (Mε ελληνική περίληψη.)

 

Η εκτίμηση της αποτελεσματικότητας στον αγροτικό τομέα θεωρείται θέμα συνεχούς ενδιαφέροντος τόσο για τους οικονομολόγους όσο και για τους φορείς που ασκούν πολιτική, καθώς επιθυμούν την ορθολογική κατανομή μειούμενων ενισχύσεων σε ετερογενείς αγρότες. Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η εκτίμηση της καμπύλης παραγωγής στο όριο στον αγροτικό τομέα με τη μέθοδο της τεταρτημοριακής παλινδρόμησης (quantileregression). Η προτεινόμενη μεθοδολογία αποδεικνύεται κατάλληλη για την εκτίμηση της αποτελεσματικότητας και εφαρμόζεται σε στατιστικά δεδομένα που αφορούν τον αγροτικό τομέα της Ελλάδας για το 2007.

 

Δύο προσεγγίσεις έχουν χρησιμοποιηθεί ευρέως έως σήμερα για την εκτίμηση της αποτελεσματικότητας, η μη-παραμετρική Περιβάλλουσα Ανάλυση Δεδομένων (DataEnvelopmentAnalysis – DEA) και η παραμετρική Στοχαστική εν Δυνάμει Συνάρτηση Παραγωγής (StochasticFrontierAnalysis – SFA). Αν και οι δύο αυτές μέθοδοι έχουν χρησιμοποιηθεί εκτενώς, έχουν δεχθεί έντονη κριτική. Η μη-παραμετρική ανάλυση λόγω του σημαντικού επηρεασμού των αποτελεσμάτων από την έλλειψη κάθε υπόθεσης που αφορά στη μορφή τόσο της συνάρτησης παραγωγής όσο και της κατανομής της αναποτελεσματικότητας, και η στοχαστική ανάλυση λόγω των υποθέσεών της αναφορικά με την κατανομή της αναποτελεσματικότητας. Επιπλέον, και οι δύο μέθοδοι δέχονται κριτική για τον επηρεασμό των εκτιμήσεών τους από ακραίες τιμές. Συνεπώς, στην παρούσα ανάλυση γίνεται μία πρώτη προσπάθεια χρήσης της τεταρτημοριακής παλινδρόμησης για την εκτίμηση της αποτελεσματικότητας στον αγροτικό τομέα. Η προτεινόμενη προσέγγιση αποφεύγει τις προηγούμενες κριτικές, καθώς δεν θεωρείται αναγκαία η επιβολή υπόθεσης για την κατανομή της αποτελεσματικότητας, και είναι ιδιαίτερα χρήσιμη σε περιπτώσεις ετεροσκεδαστικότητας.

 

Ακολουθείται μία διαδικασία δύο σταδίων, όπου στο πρώτο στάδιο γίνεται εκτίμηση της αποτελεσματικότητας στον αγροτικό τομέα της Ελλάδας, ενώ στο δεύτερο στάδιο εκτιμώνται οι επιπτώσεις επιλεγμένων επεξηγηματικών μεταβλητών στο επίπεδο της αποτελεσματικότητας που υπολογίζεται στο προηγούμενο στάδιο. Και στις δύο περιπτώσεις χρησιμοποιείται η προσέγγιση της τεταρτημοριακής παλινδρόμησης. Για λόγους σύγκρισης παρουσιάζονται και τα αποτελέσματατης παραμετρικής Στοχαστικής εν Δυνάμει Συνάρτησης Παραγωγής. Πηγή των στοιχείων είναι το Δίκτυο Γεωργικής Λογιστικής Πληροφόρησης (ΔΙ.ΓΕ.Λ.Π).

 

Τα εμπειρικά αποτελέσματα καταδεικνύουν ότι όταν χρησιμοποιείται η τεταρτημοριακή παλινδρόμηση, η κατανομή της αποτελεσματικότητας είναι πλησιέστερα στην κανονική σε σχέση με την εναλλακτική μέθοδο εκτίμησής της. Η παραδοσιακή αυτή μέθοδος οδηγεί σε μία υποεκτίμηση της αποτελεσματικότητας και δεν λαμβάνει υπόψη τις διαφορές στην τεχνολογία παραγωγής που χρησιμοποιείται σε διαφορετικά τμήματα της κατανομής της παραγωγής. Συνεπώς, η προτεινόμενη μεθοδολογία αποδίδει καλύτερες εκτιμήσεις της αποτελεσματικότητας. Επιπλέον, συμπεραίνεται ότι ο τρόπος άσκησης πολιτικής στήριξης, που στόχο έχει τη βιωσιμότητα των αγροτών, θα πρέπει να εφαρμόζεται με τη χρήση επιδοτήσεων αποσυνδεδεμένων από το επίπεδο της παραγωγής και των τιμών, καθώς και με τις ενισχύσεις αγροτικής ανάπτυξης, οι οποίες επηρεάζουν την παραγωγικότητα του τομέα με τρόποομοιόμορφο.

 

(pdf)