Αρ. 113. ENVIRONMENTAL INFORMATION, ASYMMETRIC INFORMATION AND FINANCIAL MARKETS: A GAME – THEORETIC APPROACH

A Chymis,  I.E. Nikolaou, Κ. Evangelinos. 2010. (Mε ελληνική περίληψη.) (Δημοσιεύτηκε το 2013 στο Enviromental Modelling and Assessment, 18: 615-628.)

 

Η εργασία εξετάζει το πρόβλημα της ασύμμετρης πληροφόρησης μεταξύ των επιχειρήσεων και των χρηματαγορών που χρηματοδοτούν υπό μορφή δανείων, επενδύσεων, ασφαλειών, τις επιχειρήσεις. Πηγή της ασύμμετρης πληροφόρησης είναι η έλλειψη βασικής περιβαλλοντικής πληροφόρησης, δηλαδή η χρηματαγορές δεν έχουν επαρκή πληροφόρηση για το τι ακριβώς πράττουν οι επιχειρήσεις όσον αφορά στο περιβάλλον. Κατά συνέπεια, οι χρηματαγορές μη έχοντας τη δυνατότητα να διακρίνουν μεταξύ περιβαλλοντικώς υπεύθυνων και μη εταιρειών, δεν μπορούν να προβούν σε αποτελεσματική κατανομή των πόρων τους (επενδύσεών τους). Στην εργασία χρησιμοποιείται ένα υπόδειγμα από την θεωρία παιγνίων ώστε, αφ’ ενός, να γίνει περισσότερο κατανοητό το μέγεθος του προβλήματος και αφ’ ετέρου να προτείνει ως μερική λύση ένα διεθνώς αποδεκτό σύστημα πιστοποίησης και ελέγχου

 

(pdf)