Αρ. 114. PREDICTING GROWTH AND RECESSIONS USING LEADING INDICATORS: EVIDENCE FROM GREECE

E. Tsouma. 2010. (Mε ελληνική περίληψη.)

 

Στην παρούσα εργασία χρησιμοποιούνται επιλεγμένοι δείκτες προήγησης, συμπεριλαμβανομένων και δεικτών επιχειρηματικών προσδοκιών, για την κατασκευή ενός σύνθετου δείκτη προήγησης για την Ελληνική οικονομική δραστηριότητα με την εφαρμογή ενός υποδείγματος δυναμικού παράγοντα. Εξετάζεται η προβλεπτική ικανότητα αναφορικά με την ανάπτυξη και τις υφέσεις στα πλαίσια ενός αυτοπαλίνδρομου διανύσματος και ενός πιθανολογικού υποδείγματος, αντίστοιχα. Η υπό εξέταση περίοδος είναι από τον Ιανουάριο του 2000 έως τον Μάρτιο του 2010. Οι ενδείξεις στηρίζουν την ενσωμάτωση δεικτών επιχειρηματικών προσδοκιών για την κατασκευή του σύνθετου δείκτη προήγησης. Ο δείκτης που κατασκευάζεται επιδεικνύει ικανοποιητικές ιδιότητες προήγησης, αναφορικά με την πρόβλεψη της ανάπτυξης, όπως προκύπτει με βάση την ανάλυση εντός και εκτός δείγματος, και την πρόβλεψη των υφέσεων, όπως υποδηλώνουν οι προσαρμοσμένες πιθανότητες ύφεσης.

 

(pdf)