Αρ. 118. EΡΓΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ ΤΟΥ ΕΣΠΑ

Π. Προδρομίδη, Θ. Τσέκερη. 2011.

 

Η εργασία εστιάζεται στο θέµα της περιφερειακής κατανοµής των κοινοτικών και εθνικών δηµοσίων δαπανών του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς  (ΕΣΠΑ) στην βάση των περιγραφικών κειµένων της Ελληνικής Κυβερνήσεως και των εγκριτικών αποφάσεων της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Σταχυολογώντας παραδείγµατα από τα επιχειρησιακά προγράµµατα για την ∆ιοικητική Μεταρρύθµιση, την Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηµατικότητα, καθώς και την Ψηφιακή Σύγκλιση, καταρτίζουµε και υπολογίζουµε πρόσφορους χωρικούς δείκτες, οι οποίοι µας επιτρέπουν να σχεδιάσουµε την κατανοµή (ή ανακατανοµή) των κονδυλίων στις διοικητικές περιφέρειες της χώρας µε τρόπο που να εξυπηρετούνται τόσο οι αναπτυξιακοί όσο και οι µη αµιγώς αναπτυξιακοί άξονες προτεραιότητας. Επιπλέον επισηµαίνουµε ορισµένες αντιφάσεις, την ανάγκη εµπλουτισµού κάποιων δράσεων και αναπτύσσουµε ενδεικτικά σενάρια (παραδείγµατα) περιφερειακών κατανοµών των πόρων που συνάδουν µε τις προγραµµατικές δεσµεύσεις της Ελλάδος.

 

(pdf)