Αρ. 122. SPATIAL AGGLOMERATION OF MANUFACTURING IN GREECE

K. Vogiatzoglou, T. Tsekeris. 2011. (Mε ελληνική περίληψη.) (Εκδοχή του δημοσιεύτηκε το 2013 στο European Planning Studies, 21: 1853-1872.)

 

Οι οικονομίες συγκέντρωσης διαδραματίζουν διεθνώς καθοριστικό ρόλο στις αποφάσεις χωροθέτησης, το μέγεθος και την παραγωγικότητα των βιομηχανιών στους κλάδους της μεταποίησης. Συνεπώς, πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά τον σχεδιασμό και την αξιολόγηση κλαδικών περιφερειακών πολιτικών και επενδυτικών προγραμμάτων. Η εργασία αυτή απευθύνει μια σειρά από ζητήματα που αφορούν στην μέτρηση των οικονομιών τοπικής συγκέντρωσης (ή τοπικοποίησης) και τον καθορισμό των προσδιοριστικών τους παραγόντων στους κλάδους της μεταποίησης στην Ελλάδα. Η πρωτότυπη εμπειρική ανάλυση βασίζεται στην επεξεργασία δεδομένων από τις Ετήσιες Βιομηχανικές Έρευνες την περίοδο 1993-2006 σε επίπεδο Νομού. Η επεξεργασία αυτή δείχνει τη διατήρηση των οικονομιών τοπικοποίησης στους κλάδους της μεταποίησης κατά την διάρκεια της περιόδου μελέτης. Οι βιομηχανίες υψηλής τεχνολογίας συνδέονται με τα μεγαλύτερα επίπεδα χωρικής συγκέντρωσης, σε σύγκριση με τις βιομηχανίες μεσαίας και χαμηλής τεχνολογίας. Τα αποτελέσματα της οικονομετρικής ανάλυσης με τη χρήση εναλλακτικών μεθόδων εκτίμησης δεδομένων ομάδος (τύπου panel) και δεικτών συγκέντρωσης δείχνουν τη στατιστικά σημαντική θετική επίδραση στις οικονομίες βιομηχανικής τοπικοποίησης των ακόλουθων παραγόντων: (i) οικονομίες κλίμακας, (ii) εξωτερικεύσεις λόγω διάθεσης εργατικού δυναμικού, (iii) εξωτερικεύσεις γνώσης, (iv) κάθετες κλαδικές διασυνδέσεις και (v) κόστος μεταφοράς, η αύξηση του οποίου μακροπρόθεσμα ενισχύει τις δυνάμεις χωρικής συγκέντρωσης. Επομένως, πολιτικές οι οποίες επηρεάζουν αυτούς τους παράγοντες, όπως επενδύσεις σε υποδομές, επενδυτικά κίνητρα και χωροταξικές ρυθμίσεις, δύνανται να έχουν σημαντική επίδραση στην βιομηχανική δραστηριότητα, την ανάπτυξη της υπαίθρου και την περιφερειακή σύγκλιση.

 

(pdf)