Αρ. 130. REGIONAL SPECIALIZATION AND PUBLIC INFRASTRUCTURE INVESTMENTS: EMPIRICAL EVIDENCE FROM GREECE

T. Tsekeris, K. Vogiatzoglou. 2013. (Mε ελληνική περίληψη.)

 

Η εργασία έχει ως κύριο στόχο να διαχωρίσει τις επιδράσεις των δημόσιων επενδύσεων ανά κατηγορία υποδομής στην περιφερειακή εξειδίκευση των ευρύτερων κλάδων οικονομικής δραστηριότητας στην Ελλάδα. Τα δεδομένα βασίζονται στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα της Ελληνικής κυβέρνησης και αφορούν όλες τις πραγματοποιηθείσες δαπάνες για επενδύσεις που έχουν χρηματοδοτηθεί από Ευρωπαϊκούς και εθνικούς πόρους κατά την περίοδο 2000-2008, σε επίπεδο Νομού. Το πρόβλημα διαμορφώνεται ως ένα σύστημα έξι εξισώσεων με δεδομένα διαστρωματικών χρονοσειρών για κάθε κλάδο της οικονομικής δραστηριότητας. Σύμφωνα με την ΕΛ.ΣΤΑΤ., οι έξι κλάδοι αναφέρονται στον πρωτογενή τομέα, την μεταποίηση, τις κατασκευές, τις μη-χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, και τις λοιπές υπηρεσίες. Η συγκεκριμένη οικονομετρική μεθοδολογία επιτρέπει τον καθορισμό της επίδρασης των χωρικά σταθερών παραγόντων στην εξειδίκευση κάθε κλάδου. Επίσης, αναγνωρίζεται η πιθανή ύπαρξη συσχετισμών μεταξύ των συναρτήσεων εξειδίκευσης κάθε κλάδου και ότι η επίδραση των προσδιοριστικών παραγόντων μεταβάλλεται ανάλογα με τα κλαδικά χαρακτηριστικά. Οι προσδιοριστικοί παράγοντες αφορούν, εκτός από τις δημόσιες επενδύσεις ανά κατηγορία υποδομής, την πληθυσμιακή πυκνότητα, το κατά κεφαλήν περιφερειακό ΑΕΠ, την πρόσβαση στην αγορά, που εκφράζεται ως συνάρτηση της δυνητικής αγοράς, και το ανθρώπινο κεφάλαιο. Τα αποτελέσματα δείχνουν την ύπαρξη μιας σημαντικής ανταγωνιστικής σχέσης μεταξύ της πρόσβασης στην αγορά και των δημοσίων επενδύσεων, κυρίως σε οδούς, όσον αφορά στην επίδρασή τους στην περιφερειακή εξειδίκευση. Η σχετικά χαμηλή εξειδίκευση στη μεταποίηση τείνει να συνδέεται θετικά με τη βελτιούμενη πρόσβαση σε αγορές, και αρνητικά με τα αυξανόμενα μερίδια επενδύσεων σε οδούς, λιμένες και αεροδρόμια. Ωστόσο, η σχετικά χαμηλή εξειδίκευση στις μη-χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες τείνει να συνδέεται θετικά με τα αυξημένα μερίδια επενδύσεων σε οδικά έργα, και αρνητικά με τα αυξημένα μερίδια επενδύσεων σε τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών και έργα έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης, καθώς και με τη μεγαλύτερη πρόσβαση σε αγορές.

 

(pdf)