Αρ. 134. LONG RUN EFFECTS OF REGULATION ACROSS OECD COUNTRIES: PANEL DATA EVIDENCE WITHIN A PRODUCTIVITY CONVERGENCE MODEL

S. Papaioannou. 2014. (Mε ελληνική περίληψη.)

 

Ο σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να προσδιοριστεί ποσοτικά η μακροπρόθεσμη επίδραση στη συνολική παραγωγικότητα των συντελεστών (ΣΠΣ) των ρυθμίσεων σε επιμέρους χώρες του ΟΟΣΑ. Για το σκοπό αυτό, χρησιμοποιούνται πρόσφατες οικονομετρικές τεχνικές προκειμένου να διαχωριστούν οι μακροχρόνιες από τις βραχυχρόνιες επιδράσεις, να ληφθούν υπόψη τυχόν διαφοροποιήσεις μεταξύ επιμέρους χωρών και να ελεγχθεί τυχόν παρουσία κοινών παραγόντων σε όλες τις χώρες. Τα αποτελέσματα αυτής της εργασίας αναδεικνύουν την ύπαρξη μιας μακροχρόνιας σχέσης ισορροπίας μεταξύ του δείκτη ρυθμίσεων στις χώρες του ΟΟΣΑ και της ΣΠΣ. Τα εμπειρικά αποτελέσματα του δυναμικού υποδείγματος διόρθωσης λαθών (error correction model) δείχνουν ότι, μακροπρόθεσμα, η μείωση στο βαθμό ρύθμισης των οικονομιών του ΟΟΣΑ ασκεί μια σημαντικά θετική επίδραση στη ΣΠΣ. Αυτή η επίδραση, ωστόσο, παραμένει ισχυρή μόνο στην υπο-ομάδα των πιο παραγωγικών χωρών. Τέλος, οι βραχυχρόνιες επιπτώσεις των ρυθμίσεων στην παραγωγικότητα δεν είναι στατιστικά σημαντικές.


(pdf)