Αρ. 137. Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΕ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΦΕΣΗΣ ΚΑΙ Η «ΕΓΓΥΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΝΕΟΛΑΙΑ»

Ι. Χολέζα. 2014.

 

Οι νέοι στην Ελλάδα αντιμετώπιζαν ανέκαθεν υψηλότερα ποσοστά ανεργίας σε σύγκριση τόσο με άτομα μεγαλύτερων ηλικιών όσο και με τους νέους άλλων ευρωπαϊκών χωρών. Η παγκόσμια οικονομική ύφεση, όμως, είχε ως αποτέλεσμα την αξιοσημείωτη αύξηση της ανεργίας των νέων πανευρωπαϊκά και περισσότερο σε κάποιες χώρες, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα, καθιστώντας έτσι επιτακτική την ανάληψη πρωτοβουλιών για την αντιμετώπισή της. Μία τέτοια πρωτοβουλία σε ευρωπαϊκό επίπεδο είναι και η «Εγγύηση για τη Νεολαία» (Youth Guarantee). Πρωταρχικός στόχος αυτής της εργασίας είναι να προσδιορίσει ορισμένες ιδιαιτερότητες της Ελλάδας, οι οποίες οφείλουν να ληφθούν υπόψη στο σχεδιασμό και την υλοποίηση της πρωτοβουλίας, αν το ζητούμενο είναι η επιτυχημένη προσαρμογή της στα ελληνικά δεδομένα και η αποκόμιση καλύτερων αποτελεσμάτων. Στη συνέχεια, προτείνονται δράσεις που αφορούν στην ενημέρωση όλων των κοινωνικών ομάδων για τις συνέπειες της ανεργίας και στη σύναψη ενός νέου κοινωνικού συμβολαίου, στην εξασφάλιση της διαθεσιμότητας των εναλλακτικών διαδρομών που προβλέπει η πρωτοβουλία με παρεμβάσεις στο εκπαιδευτικό σύστημα και στην αγορά εργασίας για τη δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης, στην αξιοποίηση των δυνατοτήτων που προσφέρει ο ενιαίος ευρωπαϊκός χώρος εργασίας μέσω του EURES και στη συγκρότηση ενός μηχανισμού χαρτογράφησης των αναγκών της αγοράς εργασίας σε ανθρώπινο δυναμικό. Επιπλέον, όσον αφορά στην πρακτική εφαρμογή της πρωτοβουλίας, προτείνεται η συγκρότηση προτύπων/μοντέλων σε τοπικό επίπεδο με την ευρεία συμμετοχή των τοπικών κοινωνιών, η συνεργασία δημόσιων και ιδιωτικών φορέων, η υλοποίηση συγκεκριμένων επιχειρηματικών ή κοινωνικών σχεδίων για τη δημιουργία δικτύων νέων και επιχειρήσεων και την καλλιέργεια της συνεργατικής κουλτούρας, αλλά και η διαμόρφωση κουλτούρας συστηματικής επιτήρησης της πορείας υλοποίησης της πρωτοβουλίας για την αξιολόγηση και τη βελτίωση των επιμέρους πρακτικών. Τέλος, εκ των ων ουκ άνευ κρίνεται η συνεργασία μεταξύ των επιμέρους εμπλεκόμενων φορέων και η ανάθεση κυριότητας της πρωτοβουλίας από κοινού στη Διεύθυνση Απασχόλησης του Υπουργείου Εργασίας και τον ΟΑΕΔ που θα είναι υπεύθυνοι για όλα τα στάδια της πρωτοβουλίας και, επομένως, θα φέρουν το σύνολο της ευθύνης υλοποίησής της.


(pdf)