Αρ. 75. ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗ ΣΤΙΣ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ: ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΙΣΑΧΘΕΙΣΕΣ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ

Κ.Ν. Κανελλόπουλου. 2002.

 

Η παρούσα εργασία αξιοποιεί τα πρωτογενή στοιχεία των φορολογικών ελέγχων των εταιριών, οι οποίοι προηγήθηκαν της εισόδου τους στο ΧΑΑ τη δεκαετία του 1990, και σε συνδυασμό με άλλες οικονομικές μεταβλητές τους εκτιμά την έκταση και τα χαρακτηριστικά της φοροδιαφυγής στις ανώνυμες εταιρίες. Πέραν από την εκτίμηση της φοροδιαφυγής, που ορίζεται είτε ως οι επιπλέον φόροι που καλείται να πληρώσει η εταιρία είτε ως το ποσοστό φορολογικής συμμόρφωσης, γίνεται προσπάθεια εμπειρικής εκτίμησης πολυμεταβλητών υποδειγμάτων ερμηνείας αυτής. Αν και η εκτιμώμενη φοροδιαφυγή είναι υπολογίσιμη και διαφοροποιείται σημαντικά κατά κλάδο οικονομικής δραστηριότητας και μεταξύ δημοσίων και ιδιωτικών επιχειρήσεων, φαίνεται ότι υπολείπεται αρκετά από την επικρατούσα αντίληψη ότι η φοροδιαφυγή έχει τεράστιες διαστάσεις. Το ύψος της φοροδιαφυγής προκύπτει  ότι συνδέεται θετικά με τα κέρδη, τα ίδια κεφάλαια και το μέγεθος των αποσβέσεων, ενώ αρνητικά φαίνεται ότι το επηρεάζει το μέγεθος της επιχείρησης. Παρόμοιες διαπιστώσεις προκύπτουν και για το ποσοστό φορολογικής συμμόρφωσης.

 

(pdf)